Search This Blog

นร.ร.ร.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

คอมธุรกิจฯวช.ยโสธร (เลิงฯ)

ดูทั้งหมด »

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1 ทดสอบก่อนเรียน ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล (วชช.คอมฯ ปี2/2558)


คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  20  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
กระดาษคำถาม
กระดาษคำตอบ 1.ข้อใดคือความหมายของข้อมูล
ก.ข้อมูลที่ประมวลผลเป็นสารสนเทศ              
ข.ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้กลั่นกรองแล้ว
ค.ข้อความที่ใช้แทนคน สัตว์ และสิ่งของ
ง.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ

2.ออดิโอ (Audio)  คือข้อมูลชนิดใด
ก.ภาพ
ข.เสียง
ค.ข้อความ
ง.ภาพและเสียง

3.ข้อใดคือหน่วยของโครงสร้างข้อมูลที่เล็กที่สุด
ก.สมหญิง  งามน้ำใจ
ข.55.5 %         
ค.99.99
ง.0    1

4.ข้อใด คือความหมายของฐานข้อมูล
ก.กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนำมารวบรวมไว้ด้วยกันเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
ข.กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อใช้งานร่วมกัน
ค.การรวบรวมแฟ้มข้อมูลที่ซ้ำกันไว้ด้วยกัน
ง.ข้อมูลที่เหมือนกันนำมารวมกัน

 5.การเก็บข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมีเหมือนกันเพียงแฟ้มเดียวแต่ทุกฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน
ได้เป็นประโยชน์ของฐานข้อมูลในข้อใด
ก.การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ข.การลดความขัดแย้งการจัดเก็บข้อมูล
ค.ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูล
ง.ความเป็นอิสระของข้อมูลจากโปรแกรม
6.ข้อใดคือข้อดีของการใช้ฐานข้อมูล
ก.ต้นทุนสูง
ข.มีความซับซ้อน
ค.เกิดการสูญเสียข้อมูล
ง.มั่นใจในการนำไปใช้งาน
7.ข้อใดคือความหมายของระบบฐานข้อมูล
ก.การจัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยกัน
ข.การเก็บรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง
ค.การจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในที่เดียวกัน
ง.การเขียนโปรแกรมระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ให้ผู้ใช้เข้าใช้ได้ง่าย

8.ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในสื่อต่าง ๆ
ก.Data
ข.Software
ค.Hardware
ง.Procedures
9.พัฒนาการระบบฐานข้อมูลที่นำฐานข้อมูลที่ได้มาจากการสกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นซึ่งอาจจะโครงสร้างแตกต่างกันหรืออยู่บนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจ คือพัฒนาการของระบบฐานข้อมูลในข้อใดก.คลังข้อมูล
ข.เหมืองข้อมูล
ค.ฐานข้อมูลบนเว็บ
ง.ฐานข้อมูลแบบกระจาย

10.ข้อใดคือความหมายของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลก.การสร้างรูปแบบของข้อมูล
ข.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล
ค.การออกแบบรูปร่างและองค์ประกอบสำคัญของระบบฐานข้อมูล
ง.โครงสร้างข้อมูลที่อธิบายรูปแบบ  และองค์ประกอบภายในระบบฐานข้อมูล
11.สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลระดับใดที่กำหนดรูปแบบข้อมูล ขนาดข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลก.ระดับภายนอก
ข.ระดับแนวคิด
ค.ระดับภายใน
ง.ทุกระดับ
12.สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลระดับใดที่จัดเก็บข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลจริง เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างทางกายภาพของข้อมูล
ก.ระดับภายนอก
ข.ระดับแนวคิด
ค.ระดับภายใน
ง.ทุกระดับ
13.สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลใช้อธิบายองค์ประกอบหลักของระบบต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใดก.การติดต่อกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข.การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
ค.ความสัมพันธ์ของระบบหลัก
ง.ข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูล
14.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการแบ่งสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลออกเป็น  3 ระดับก.ความอิสระของข้อมูล
ข.ความสำคัญของข้อมูล
ค.ความถูกต้องของข้อมูล
ง.ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

15.ข้อใดคือความหมายของแบบจำลองฐานข้อมูลก.แบบของการจัดระบบฐานข้อมูลให้มีความสัมพันธ์กันในทุกรูปแบบ
ข.แบบของข้อมูลที่อยู่ในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล
ค.โครงสร้างและภาพของข้อมูลในเชิงตรรกะ
ง.ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมด
16.ข้อใดคือคุณสมบัติของแบบจำลองฐานข้อมูลก.เข้าถึงได้ง่าย
ข.กำหนดผู้เข้าใช้
ค.มีโครงสร้างซับซ้อน
ง.มีกฎควบคุมความถูกต้อง
17.โครงสร้างต้นไม้  เป็นแบบจำลองฐานข้อมูลในข้อใดก.เชิงวัตถุ
ข.เชิงสัมพันธ์
ค.แบบลำดับชั้น
ง.แบบเครือข่าย
18.จากรูปต่อไปนี้เป็นแบบจำลองฐานข้อมูลแบบใด

image
ก.แบบลำดับชั้น
ข.แบบเครือข่าย
ค.เชิงสัมพันธ์  
ง.เชิงวัตถุ

19.ข้อใด คือความหมายของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ก.นำเสนอข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปรีเลชัน   
ข.นำเสนอข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีการเรียงลำดับหลายชั้น
ค.นำเสนอข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบเชิงซ้อน
ง.นำเสนอข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีการเรียงลำดับและแบบเชิงซ้อน
20.ข้อใดคือลักษณะเด่นของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ก.ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมการใช้ฐานข้อมูลก่อน
ข.เหมาะกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีข้อมูลซับซ้อน                    
ค.เหมาะกับงานที่เลือกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไขหลายคีย์ฟิลด์ข้อมูล                     
ง.แก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลได้ยากเพราะผู้ใช้จะไม่ทราบการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล   

Share This!


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates