Search This Blog

นร.ร.ร.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

คอมธุรกิจฯวช.ยโสธร (เลิงฯ)

ดูทั้งหมด »

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบปฏิบัติ HTML เวลา 30 นาที (รายบุคคล)

แนวข้อสอบปฏิบัติ HTML  เวลา 30 นาที (รายบุคคล)  เฉพาะห้องที่เรียนถึงบทที่ 13 การเชื่อมโยง LINK

แนวทางในการสอบปฏิบัติ

1. ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจด้วยโครงสร้างภาษา HTML   1  เรื่อง ที่ครูเตรียมไว้ให้ ซึ่งจะเตรียมรูปภาพ และข้อความไว้จะได้ไม่เสียเวลาพิมพ์ใหม่
2. สร้างเว็บเพจโดยให้มีเนื้อหา และรูปภาพประกอบทุกหน้า และสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกหน้า
กำหนดให้มีเนื้อหาอย่างน้อย  5  หน้าเว็บเพจ
3. กำหนดให้ใช้คำสั่งตั้งแต่ บทที่ 1 – บทที่ 13 โดยใช้คำสั่งมาควบคุมและจัดการเกี่ยวกับเว็บให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด
4. กำหนดให้ 1 เครื่องต่อ 1 คน  ให้ค้นหาเนื้อหาเอง
5. ระยะเวลาในการจัดทำ  30  นาที / 1 คน   
6. คะแนน 20 คะแนน
—————————————————————————————————-

ตัวอย่างชุดคำสั่ง

1. โครงสร้าง HTML ที่ถูกต้อง
2. การเติมสีสันใหเอกสาร
3. รปแบบ ของตัวอักษร
4. การจัดรูปแบบโฮมเพจ
5. การแสดงผลแบบรายการ
6. การใสรปภาพลงในเวบเพจ
7. การเชื่อมโยงข้อมูล (Link)
==========================================================

ตัวอย่างหน้าเว็บเพจโดยประมาณ

2

index
Advertisements

Share This!


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates