Search This Blog

นร.ร.ร.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

คอมธุรกิจฯวช.ยโสธร (เลิงฯ)

ดูทั้งหมด »

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

7.1 (ก่อน) แบบทดสอบการสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลใน


คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
กระดาษคำถาม
กระดาษคำตอบ


1. ข้อใดคือความหมายของฟอร์ม
A. เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล
B. เป็นส่วนแสดงรายงาน
C. เป็นส่วนกำหนดการทำงานแบบอัตโนมัติ
D. เป็นส่วนที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล
2. ฟอร์มที่ใช้สำหรับรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้แล้วจึงดำเนินการอื่นต่อไปตามค่านั้น เป็นฟอร์มชนิดใด
A. ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล
B. ฟอร์มสวิตซ์บอร์ด
C. ฟอร์มรายงานข้อมูล
D. ฟอร์มกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง
3. การสร้างโดยใช้ตัวช่วยสร้าง หลังจากดับเบิลคลิก สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างแล้วต้องทำอย่างไรต่อ
A. เลือกตาราง/แบบสอบถามที่ต้องการ
B. เลือกรูปแบบเค้าโครงตามต้องการ
C. เลือกเขตข้อมูล
D. คลิกถัดไป
4. หลังจาก คลิกเลือกเค้าโครงตามต้องการ แล้วคลิก ถัดไป แล้วต้องทำอย่างไรต่อ
A. คลิกถัดไปอีกครั้ง
B. คลิกเลือกเขตข้อมูล
C. คลิกลูกศรไปทางด้านซ้าย
D. คลิกเลือกลักษณะพื้นหลังตามต้องการ
5. หลังจากดับเบิลคลิก สร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ แล้ว เกิดหน้าต่างอะไร
A. หน้าต่างสร้างตาราง
B. หน้าต่างสร้างแบบสอบถาม
C. พื้นที่ฟอร์มในมุมมองออกแบบ
D. หน้าต่างให้เลือกลักษณะพื้นหลัง
6. ต้องการนำชื่อฟิลด์ต่าง ๆ ในตาราง มาไว้ในฟอร์ม ต้องทำได้อย่างไร
A. คลิกถัดไป
B. ดับเบิลคลิกที่ชื่อฟิลด์
C. คลิกชื่อฟิลด์ค้างไว้ลากมาวางในส่วนรายละเอียด
D. คลิกชื่อฟิลด์ค้างไว้ลากมาวางในส่วนหัว ท้าย ฟอร์ม
7. เมื่อคลิกขวาที่ไม้บรรทัด แล้วคลิกคุณสมบัติ ขั้นต่อไปทำอย่างไร
A. คลิกลูกศรลงบรรทัดแหล่งระเบียน แล้วคลิกชื่อตารางตามต้องการ
B. คลิกชื่อฟิลด์ค้างไว้ลากมาวางในส่วนรายละเอียด
C. จัดเขตข้อมูลต่าง ๆ ให้สวยงาม
D. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ
8. ต้องการแก้ไขฟอร์มต้องทำอย่างไร
A. คลิกชื่อฟอร์ม คลิกเปิด
B. คลิกชื่อฟอร์ม คลิกสร้าง
C. คลิกชื่อฟอร์ม คลิกออกแบบ
D. คลิกชื่อฟอร์ม มุมมอง คลิกแก้ไข
9. ถ้าต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขนาดอักษร และสีอักษร ต้องใช้แถบเครื่องมือใด
A. Forme Design Toolbar
B. Formatting Toolbar
C. Title Bar
D. Menu Bar
10. ฟอร์มที่ใช้ข้อมูลจากหลายตารางต้องเป็นฟอร์มที่นำข้อมูลมาจากที่ใด
A. ตารางหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กัน
B. ตาราง 2ตาราง
C. แบบสอบถาม
D. ตาราง
Share This!


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates